Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu

Deklaracja dostępności

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Teatru Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-04.

Strona internetowa jest całkowicie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Michalczewska, aleksandramichalczewska@teatr.radom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 386-52-86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Plac Jagielloński 15, 26-600 Radom

POŁOŻENIE TEATRU POWSZECHNEGO

Teatr znajduje się przy Placu Jagiellońskim 15 przy skrzyżowaniach ulic: ul. Andrzeja Struga z ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego z ul. Kazimierza Kelles - Krauza.

DOJAZD DO TEATRU POWSZECHNEGO

1. Autobusem spod dworca PKP (Plac Dworcowy) autobusami linii:

 • 6 (kierunek Milejowice / Kasztanowa) przystanek - ul. Andrzeja Struga / Plac Jagielloński,
 • 7 (kierunek Os. Michałów) przystanek - ul. Andrzeja Struga / Plac Jagielloński,
 • 9 (kierunek Os. Gołębiów) przystanek - ul. Andrzeja Struga / Plac Jagielloński.

2. Samochodem

 • przy Teatrze znajduje się parking niestrzeżony bezpłatny z wyznaczonymi 2 miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

3. Rowerem

 • obok Teatru przy ul. Michała Kelles - Krauza są zamontowane stojaki rowerowe.

BUDYNEK TEATRU POWSZECHNEGO

Do Teatru prowadzą 2 wejścia, które znajdują się na poziomie chodnika, a szerokość drzwi jest wystarczająca dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim:

 1. Wejście Główne "A" do budynku Teatru znajduje się na Placu Jagiellońskim 15 od strony ul. Michała Kelles - Krauza.
 2. Wejście "B" znajduje się na Placu Jagiellońskim 15 od strony ul. Andrzeja Struga przy parkingu przed budynkiem Teatru.

SCENY

W Teatrze znajdują się cztery sceny:

 1. Scena Duża - znajduje się na pierwszym piętrze, posiada 2 szerokie wejścia na widownię,
 2. Scena Kameralna - znajduje się na drugim piętrze, posiada 2 szerokie wejścia na widownię,
 3. Scena Fraszka - znajduje się na trzecim piętrze, posiada 2 szerokie wejścia na widownię,
 4. Scena Kotłownia - znajduje się na poziomie piwnicy, posiada 2 wejścia na widownię.

KASA BILETOWA I SZATNIE

W budynku Teatru na parterze (Wejście Główne "A") znajduje się punkt kasowy oraz ogólnodostępna szatnia.

INFORMACJE DLA OSÓB PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH

Teatr nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością (brak udogodnień architektonicznych, nieprzystosowane toalety).

INFORMACJE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU

Teatr posiada sprzęt dla osób słabosłyszących.

INFORMACJE DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

Teatr nie posiada sprzętu do realizacji spektaklu z audiodeskrypcją.

SYSTEMY ALARMOWE

System alarmowy w Teatrze ma zarówno formę dźwiękową, jak i sygnały wizualne.

 

Aplikacje mobilne

nie posiadamy

do góry